توافقنامه پیش سفارش محصول:
محصول ساخته شده از نظر مدل با آنچه در تصویر مشاهده میشود مطابقت دارد.
محصول ساخته شده از نظر مدل دسته با آنچه در تصویر مشاهده میشود مطابقت دارد.
محصول ساخته شده از نظر سایز و کیفیت ساخت با آنچه در تصویر مشاهده میشود مطابقت دارد.
با توجه به طبیعت چوب ، رنگ و نقش سفارش شما با آنچه در تصویر مشاهده میکنید متفاوت خواهد بود.
با توجه به طبیعت چوب امکان تکرار رنگ و نقش چوب وجود ندارد.