ظرف شیرینی و میوه چوبی دوطبقه
شیرینی خوری چوبی دو طبقه 00251